Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italien) den 24. november 2017 – Francesca Cadeddu mod Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari m.fl.

(Sag C-667/17)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Francesca Cadeddu

Sagsøgte: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna og Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 80 og artikel 2, nr. 4), i Rådets forordning (EF) nr. 1083 1 af 11. juli 2006 fortolkes således, at de er til hinder for en bestemmelse såsom artikel 50, stk. 1, litra c), i dekret fra republikkens præsident nr. 917 af 22. december 1986, hvorefter følgende sidestilles med indtægter fra lønnet beskæftigelse »c) beløb, som udbetales af enhver som stipendium eller bonus, støtte eller bidrag med henblik på studier eller uddannelsesformål, hvis støttemodtageren ikke er bundet til udbetaleren af et ansættelsesforhold«, således at disse beløb er underlagt den almindelige indkomstskat for fysiske personer (IRPEF), selv om stipendiet finansieres af europæiske strukturfonde?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11.6.2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210, s. 25).