Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Cagliari (Italia) on esittänyt 24.11.2017 – Francesca Cadeddu v. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari ym.

(asia C-667/17)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione tributaria provinciale di Cagliari

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Francesca Cadeddu

Vastapuolet: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna ja Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 11.7.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20061 80 artiklaa ja saman asetuksen 2 artiklan 4 alakohtaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä 22.12.1986 annetun tasavallan presidentin asetuksen nro 917 50 §:n 1 momentin c kohdan kaltaiselle säännökselle, jonka mukaan työsuhteesta saatavaan palkkaan rinnastetaan ”c) minkä tahansa tahon stipendinä tai apurahana, palkintona tai avustuksena opiskelua tai ammatillista koulutusta varten maksamat määrät, ellei tuensaaja ole työsuhteessa tuen maksavaan tahoon”, kun kyseiset määrät ovat näin ollen luonnollisten henkilöiden yleisen tuloveron (IRPEF) alaisia silloinkin, kun stipendi maksetaan Euroopan rakennerahastoista?

____________

1 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11.7.2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 (EUVL 2006, L 210, s. 25).