Language of document :

2017 m. lapkričio 24 d. Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari ir kt.

(Byla C-667/17)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Francesca Cadeddu

Atsakovai: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. liepos 11 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/20061 80 straipsnį ir to paties reglamento 2 straipsnio 4 dalį reikia aiškinti taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai 1986 m. gruodžio 22 d. Prezidento dekreto Nr. 917 50 straipsnio 1 dalies c punktas, pagal kurią darbo pagal darbo sutartį pajamoms prilyginamos „c) sumos, kurias išmoka bet kuris asmuo kaip studijų stipendiją ar dotaciją, studijoms ar profesiniam mokymuisi skirtos išmokos ar subsidijos, jei gavėjas nėra saistomas darbo santykių su išmokančiuoju asmeniu“, ir kurios dėl to apmokestinamos mokesčiu prie pajamų šaltinio „bet kurio asmens kaip studijų stipendijos išmokėtos sumos“, todėl šios sumos apmokestinamos bendruoju fizinių asmenų pajamų mokesčiu (IRPEF), net jei studijų stipendija mokama iš Europos struktūrinių fondų?

____________

1 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, p. 25).