Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Włochy) w dniu 24 listopada 2017 r. – Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari i in.

(Sprawa C-667/17)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Francesca Cadeddu

Strona pozwana: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 80 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/20061 z dnia 11 lipca 2006 r. i art. 2 ust. 4 tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uregulowaniu takiemu jak zawarte w art. 50 ust. 1 lit. c) D.P.R. nr 917 z dnia 22 grudnia 1986 r., zgodnie z którym z dochodem z pracy najemnej zrównane są „c) kwoty wypłacone przez kogokolwiek tytułem stypendium naukowego lub zasiłku, nagrody lub dotacji na cele studiowania lub kształcenia zawodowego, jeżeli beneficjent nie jest związany stosunkiem pracy najemnej z podmiotem wypłacającym”, które z tego powodu podlegają ogólnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (IRPEF), nawet jeżeli stypendium zostało wypłacone z europejskich funduszy strukturalnych?

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210, s. 25).