Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italija) 24. novembra 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari in drugi

(Zadeva C-667/17)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Francesca Cadeddu

Tožene stranke: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 80 Uredbe Sveta (ES) št. 10831 z dne 11. julija 2006 in člen 2(4) iste uredbe razlagati tako, da nasprotujeta nacionalnemu predpisu, kakršen je člen 50(1)(c) uredbe predsednika republike št. 917 z dne 22. decembra 1986, v skladu s katerim so ‚(c) plačila, ki jih kdor koli plača iz naslova štipendije ali nakazila, nagrade ali subvencije za študij ali strokovno usposabljanje, če upravičenec ni zaposlena oseba plačnika‘, enaka dohodku iz delovnega razmerja, in se zato za ta plačila uporablja splošna obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, četudi je štipendija izplačana iz sredstev Evropskih strukturnih skladov?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 1083 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, str. 25).