Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italien) den 24 november 2017 – Francesca Cadeddu mot Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari m.fl.

(Mål C-667/17)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Francesca Cadeddu

Motparter: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 80 och 2.4 i rådets förordning (EG) nr 10831 av den 11 juli 2006 tolkas så, att de utgör hinder för en bestämmelse såsom artikel 50.1 c i presidentdekret nr 917 av den 22 december 1986, enligt vilken med inkomst av förvärvsverksamhet likställs ”c) belopp som utbetalas som stipendium eller bidrag, pris eller stöd för studie- eller yrkesutbildningsändamål, om stödmottagaren inte är bunden av något anställningsförhållande med utbetalaren”, vilka således är föremål för inkomstskatt för fysiska personer (IRPEF), även om stipendiet utbetalas med medel från europeiska strukturfonder?

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 2006, s. 25)