Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) w dniu 28 listopada 2017 r. − Tratave − Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C- 672/17)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Strona pozwana: Autoridade Tributária e Aduaneira

Pytania prejudycjalne

Czy sprzeczny z zasadą neutralności i art. 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE1 z dnia 28 listopada 2006 r. jest przepis krajowy taki jak ten zawarty w art. 78 ust. 11 [portugalskiego] Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (kodeksu VAT) interpretowany w ten sposób, że korekty podatku w przypadku nieuiszczenia [należności] można dokonać dopiero po podaniu do wiadomości nabywcy towaru lub usługobiorcy będącego biernym podmiotem opodatkowania informacji o umorzeniu należności podatkowej dla celów korekty dokonanego pierwotnie odliczenia podatku?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy sprzeczny z zasadą neutralności i art. 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. jest przepis krajowy taki jak ten zawarty w art. 78 ust. 11 [portugalskiego] Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (kodeksu VAT) interpretowany w ten sposób, że nie można dokonać korekty podatku w przypadku nieuiszczenia [należności], jeżeli informacja o umorzeniu należności podatkowej nie została podana do wiadomości nabywcy towaru lub usługobiorcy będącego biernym podmiotem opodatkowania przed upływem terminu przewidzianego w art. 98 ust. 2 tego kodeksu na dokonanie odliczenia podatku?

____________

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, s. 1)