Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 28. novembra 2017 – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-672/17)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Odporca: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

Odporuje zásade neutrality a článku 90 smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006, aby sa vnútroštátna právna úprava, aká sa nachádza v článku 78 ods. 11 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákon o dani z pridanej hodnoty), vykladala v tom zmysle, že neumožňuje úpravu dane v prípade nezaplatenia, pokiaľ sa na účely úpravy pôvodne vykonaného odpočtu dane príjemcovi tovaru alebo služieb, ktorý je zdaniteľnou osobou, neoznámi oslobodenie od dane?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, odporuje zásade neutrality a článku 90 smernice 2006/112/ES, aby sa vnútroštátna právna úprava, aká sa nachádza v článku 78 ods. 11 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákon o dani z pridanej hodnoty), vykladala v tom zmysle, že neumožňuje úpravu dane v prípade nezaplatenia, ak sa oznámenie o oslobodení od dane neodošle príjemcovi tovaru alebo služieb, ktorý je zdaniteľnou osobou, v lehote stanovenej na odpočítanie dane uvedenej v článku 98 ods. 2 toho istého zákona?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).