Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 28 november 2017 – Tratave –Tratamento de Águas Residuais do Ave SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-672/17)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Den part som begär skiljedom: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

Utgör neutralitetsprincipen och artikel 90 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 20061 hinder för en nationell bestämmelse som den som finns i artikel 78.11 i Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (lagen om mervärdesskatt), vilken tolkas så att den inte medger att skatten justeras vid utebliven betalning innan köparen av varan eller tjänsten, som är skyldig att erlägga skatten, har underrättats om att skatten upphävts för att korrigera det ursprungligen gjorda avdraget?

Om så är fallet, utgör neutralitetsprincipen och artikel 90 i rådets direktiv 2006/112/EG hinder för en nationell bestämmelse som den som finns i artikel 78.11 i lagen om mervärdesskatt (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado), vilken tolkas så att den inte medger att skatten justeras vid utebliven betalning om inte köparen av varan eller tjänsten, som är skyldig att erlägga skatten, har underrättats om att skatten upphävts inom den frist som föreskrivs för avdrag av skatten i artikel 98.2 i samma lag?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).