Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 6. prosince 2017 – Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A. v. G-Star Raw CV

(Věc C-683/17)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Supremo Tribunal de Justiça

Účastníci původního řízení

Žalobce: Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A.

Žalovaná: G-Star Raw CV

Předběžné otázky

Brání výklad čl. 2 písm. a) směrnice 2001/29/ES1 ze strany Soudního dvora Evropské unie vnitrostátní právní úpravě – v projednávané věci čl. 2 odst. 1 bodu i) Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (zákoník autorského práva a práv s ním souvisejících) (CDADC) – která přiznává ochranu autorského práva dílům užitého umění, (průmyslovým) vzorům nebo designovým dílům, která mají vedle užitkového účelu, ke kterému slouží, vlastní a odlišný vizuální efekt z estetického hlediska, přičemž základním kritériem, kterým se řídí přiznání ochrany v oblasti autorského práva, je jejich originalita?

Brání výklad čl. 2 písm. a) směrnice 2001/29/ES ze strany Soudního dvora Evropské unie vnitrostátní právní úpravě – v projednávané věci čl. 2 odst. 1 bodu i) CDADC – která přiznává ochranu autorského práva dílům užitého umění, (průmyslovým) vzorům nebo designovým dílům, jestliže ve světle obzvláště důkladného posouzení jejich uměleckého charakteru a s ohledem na názory převládající v kulturních a institucionálních kruzích zasluhují označení „umělecký výtvor“ nebo „umělecké dílo“?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10).