Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. decembrī iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA/G-Star Raw CV

(Lieta C-683/17)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal de Justiça

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Cofemel – Sociedade de Vestuário SA

Otra puse kasācijas tiesvedībā: G-Star Raw CV

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Tiesas sniegtajai Direktīvas 2001/29/EK 1 2. panta a) punkta interpretācijai ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums – šajā lietā Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (CDADC) 2. panta 1. punkta i) apakšpunkts –, ar ko autortiesību aizsardzība tiek piešķirta lietišķās mākslas darbiem, rūpnieciskajiem dizainparaugiem un dizaina darbiem gadījumā, ja tiem ir ne tikai funkcionāls mērķis, bet tie no estētiskā viedokļa rada arī specifisku un atšķirtspējīgu vizuālu efektu, tādējādi, ka to oriģinalitāte ir izšķirošais aizsardzības piešķiršanas kritērijs autortiesību jomā?

Vai Eiropas Savienības Tiesas sniegtajai Direktīvas 2001/29/EK 2. panta a) punkta interpretācijai ir pretrunā valsts tiesiskais regulējums – šajā lietā CDADC 2. panta 1. punkta i) apakšpunkts –, ar ko autortiesību aizsardzība tiek piešķirta lietišķās mākslas darbiem, rūpnieciskajiem dizainparaugiem un dizaina darbiem tad, ja ļoti strikta to mākslinieciskuma novērtējuma gaismā un ņemot vērā kultūras un institucionālajās aprindās dominējošās koncepcijas, tie būtu jāatzīst par “māksliniecisko jaunradi” vai “mākslas darbu”?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 2001, L 167, 10. lpp.).