Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) den 6 december 2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA mot G-Star Raw CV

(Mål C-683/17)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal de Justiça

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Cofemel – Sociedade de Vestuário SA

Motpart: G-Star Raw CV

Tolkningsfrågor

1)    … Utgör artikel 2 a i direktiv 2001/29/EG1 , såsom den tolkats av EU-domstolen, hinder för en nationell lagstiftning – i förevarande fall bestämmelsen i artikel 2.1 i) i upphovsrättslagen – som ger ett upphovsrättsligt skydd för brukskonst, industriell formgivning eller designalster som, utöver det funktionella syfte som de har, skapar en separat visuell effekt som är utmärkande ur en estetisk synvinkel, varvid verkens särprägel är det centrala kriteriet för att skydd ska gälla, på det upphovsrättliga området?

2)    … Utgör artikel 2 a i direktiv 2001/29/EG, såsom den tolkats av EU-domstolen, hinder för en nationell lagstiftning – i förevarande fall bestämmelsen i artikel 2.1 i) i upphovsrättslagen – som ger ett upphovsrättsligt skydd för brukskonst, industriell formgivning eller designalster om de, på grundval av en särskilt sträng bedömning av verkens konstnärliga karaktär, och med hänsyn tagen till de förhärskande uppfattningarna i kulturella och institutionella kretsar, förtjänar att kvalificeras som ”konstnärligt skapande” eller som ”konstverk”?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EUT L 167, 2001, p. 10).