Language of document :

Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 30 ноември 2017 г. — Ministero della Salute/Hannes Preindl

(Дело C-675/17)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ministero della Salute

Ответник: Hannes Preindl

Преюдициални въпроси

Изискват ли членове 21, 22 и 24 от [Директива 2005/36/ЕО]1 държавата членка, в която има задължително редовно обучение и съответно забрана за едновременно записване в два курса, водещи до получаване на образователна степен, да признава автоматично удостоверения за професионална квалификация, които в държавата членка по произход обаче са били придобити едновременно или през частично съвпадащи периоди?

В случай че отговорът е положителен, могат ли член 22, буква a) и член 21 от Директивата да се тълкуват в смисъл, че на органа на държавата членка, към който е отправено искането за признаване, все пак е разрешено да проверява изпълнението на условието продължителността, нивото и качеството на обучението да не е по-ниско от това на редовното обучение?

____________

1     Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 2005 г., стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 3).