Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 30. listopadu 2017 – Ministero della Salute v. Hannes Preindl

(Věc C-675/17)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Ministero della Salute

Odpůrce: Hannes Preindl

Předběžné otázky

Ukládají články 21, 22 a 24 směrnice [2005/36/ES]1 členskému státu, ve kterém platí povinnost řádné odborné přípravy a s tím související zákaz zapsat se současně na dva vysokoškolské studijní programy, povinnost automaticky uznávat kvalifikace, které se v domovském členském státě naopak dosáhly současně nebo v částečně se překrývajících obdobích?

V případě kladné odpovědi, je možné čl. 22 písm. a) a článek 21 směrnice vykládat v tom smyslu, že orgánu členského státu, od kterého se uznání žádá, se každopádně umožňuje, aby přezkoumal, zda je splněna podmínka, aby celková délka, úroveň a kvalita takové odborné přípravy nebyla nižší než v případě řádné odborné přípravy?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. 2005, L 255, s. 22).