Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. novembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Ministero della Salute/Hannes Preindl

(Lieta C-675/17)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ministero della Salute

Atbildētājs: Hannes Preindl

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas [2005/36/EK] 1 21., 22. un 24. pants liek dalībvalstij, kurā ir spēkā pilna laika apmācības pienākums un ar to saistītais aizliegums imatrikulēties vienlaikus divos studiju kursos, pēc kuriem tiek izsniegts diploms, automātiski atzīt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kuri savukārt izcelsmes valstī ir iegūti vienlaikus vai laikposmos, kas daļēji pārklājas?

Vai gadījumā, ja atbilde ir apstiprinoša, Direktīvas 22. panta a) punktu un 21. pantu var interpretēt tādējādi, ka dalībvalsts iestādei, kurai tiek lūgta atzīšana, katrā ziņā ir atļauts pārbaudīt nosacījumu, ka šādas apmācības kopējais ilgums, līmenis un kvalitāte nav zemāka par nepārtrauktas pilna laika apmācības kopējo ilgumu, līmeni un kvalitāti?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 22. lpp.).