Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 30. novembra 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

(vec C-675/17)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Ministero della Salute

Odporca: Hannes Preindl

Prejudiciálne otázky

Ukladajú články 21, 22 a 24 smernice [2005/36/ES]1 členskému štátu, v ktorom platí povinnosť odbornej prípravy v plnom časovom rozsahu a s tým súvisiaci zákaz zapísať sa súčasne na dva vysokoškolské študijné programy, povinnosť automaticky uznávať kvalifikácie, ktorá sa v členskom štáte pôvodu naopak dosiahli v rovnakom čase alebo v čiastočne sa prekrývajúcich obdobiach?

V prípade kladnej odpovede, možno článok 22 písm. a) a článok 21 smernice vykladať v tom zmysle, že orgánu členského štátu, od ktorého sa uznanie žiada, sa v každom prípade umožňuje, aby preskúmal, či je splnená podmienka, aby celková dĺžka, úroveň a kvalita tejto odbornej prípravy nebola nižšia než v prípade súvislej dennej odbornej prípravy?

____________

1     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22).