Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 30. novembra 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

(Zadeva C-675/17)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ministero della Salute

Tožena stranka: Hannes Preindl

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali členi 21, 22 in 24 Direktive1 državi članici, v kateri velja obveznost usposabljanja s polno časovno obveznostjo in ustrezna prepoved istočasnega vpisa na dva dodiplomska študija, nalagajo avtomatsko priznavanje formalnih kvalifikacij, ki so bile v državi članici izvora pridobljene istočasno ali v obdobjih, ki se časovno prekrivajo?

Ali je mogoče v primeru pritrdilnega odgovora člen 22(a) in člen 21 Direktive razlagati tako, da sme organ države članice, na katerega je bila naslovljena prošnja za priznanje, preveriti pogoj, da celotno trajanje, raven in kakovost takega usposabljanja niso krajši oziroma nižji kot pri stalnem usposabljanju s polno časovno obveznostjo?

____________

1     Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, str, 22).