Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 30 november 2018 – Ministero della Salute mot Hannes Preindl

(Mål C-675/17)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministero della Salute

Motpart: Hannes Preindl

Tolkningsfrågor

Innebär artiklarna 21, 22 och 24 i direktiv [2005/36/EG]1 att en medlemsstat, i vilken det uppställs ett krav på heltidsutbildning och ett därmed sammanhängande förbud mot att vara inskriven på två universitetsutbildningar samtidigt, är skyldig att automatiskt erkänna examensbevis som, i den medlemsstat personen kommer ifrån, däremot har erhållits samtidigt eller under perioder som delvis överlappar varandra?

För det fall frågan ska besvaras jakande, kan artiklarna 22 a och 21 i direktivet tolkas så, att myndigheten i den medlemsstat som ombeds att erkänna examensbevisen hur som helst får kontrollera villkoret att den totala utbildningstiden och utbildningens nivå och kvalitet inte underskrider motsvarande krav på kontinuerlig heltidsutbildning?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 2005, s. 22).