Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale di Firenze (Италия), постъпило на 12 юни 2014 г. — Наказателно производство срещу Skerdjan Celaj

(Дело C-290/14)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Firenze

Страна в главното производство

Skerdjan Celaj

Преюдициалeн въпрос

Допускат ли разпоредбите на Директива 2008/115/ЕО1 съществуването на национална правна уредба на държавите членки, която предвижда наказание лишаване от свобода до четири години за гражданин на трета страна, който след връщането му, което не е наказателноправна санкция, нито последица от наказателноправна санкция, отново влиза на територията на държавата в нарушение на законосъобразната забрана за влизане, без преди това по отношение на този гражданин да са приложени предвидените в член 8 от Директива 2008/115 принудителни мерки с цел бързо и ефективно извеждане?