Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze (Włochy) w dniu 12 czerwca 2014 r. – postępowanie karne przeciwko Skerdjanowi Celajowi

(Sprawa C-290/14)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Firenze

Strony w postępowaniu głównym

Skerdjan Celaj

Pytanie prejudycjalne

Czy przepisy dyrektywy 2008/115/WE1 stoją na przeszkodzie obowiązywaniu przepisów prawa krajowego państw członkowskich, przewidujących karę pozbawienia wolności do lat czterech dla obywatela państwa trzeciego, który po tym jak został odesłany do kraju pochodzenia, nie tytułem ani nie w konsekwencji sankcji karnej, powrócił na terytorium państwa z naruszeniem legalnie wydanego zakazu wjazdu, w sytuacji kiedy taki obywatel nie został uprzednio poddany środkom przymusu określonym w art. 8 dyrektywy 2008/115/WE celem jego szybkiego i skutecznego wydalenia?