Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Firenze (Italien) den 12 juni 2014 – brottmål mot Skerdjan Celaj

(Mål C-290/14)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Firenze

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Skerdjan Celaj

Tolkningsfråga

Utgör bestämmelserna i direktiv 2008/1151 hinder för nationella bestämmelser i medlemsstaterna som föreskriver fängelsestraff på upp till fyra år för en tredjelandsmedborgare som, efter det att vederbörande har blivit föremål för beslut om återvändande, dock inte som en straffrättslig påföljd eller till följd av en straffrättslig påföljd, på nytt har rest in i landet i strid med ett lagenligt återreseförbud, utan att de tvångsmedel som avses i artikel 8 i direktiv 2008/115 dessförinnan har använts mot vederbörande i syfte att genomföra ett snabbt och effektivt avlägsnande av honom eller henne?

____________

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, s.. 98).