Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 1 октомври 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Firenze - Италия) — Наказателно производство срещу Skerdjan Celaj

(Дело C-290/14)1

(Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2008/115/ЕО — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Решение за връщане, придружено от забрана за влизане за срок от три години — Нарушаване на забраната за влизане — Изведен преди това гражданин на трета страна — Наказание лишаване от свобода в случай на ново незаконно влизане на националната територия — Съвместимост)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Firenze

Страна в главното производство

Skerdjan Celaj

Диспозитив

Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се тълкува в смисъл, че по принцип тя допуска правна уредба на държава членка, която предвижда налагане на наказание лишаване от свобода на незаконно пребиваващ гражданин на трета страна, който след връщането му в страната му по произход в рамките на предходно производство за връщане, отново влиза незаконно на територията на тази държава в нарушение на забрана за влизане.

____________

1 ОВ C 292, 1.9.2014 г.