Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 1. oktober 2015 – straffesag mod Skerdjan Celaj (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Firenze - Italien)

(Sag C-290/14) 1

(Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – direktiv 2008/115/EF – tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold – afgørelse om tilbagesendelse ledsaget af et indrejseforbud på tre år – overtrædelse af indrejseforbuddet – tredjelandsstatsborger, der tidligere er blevet udsendt – fængselsstraf i tilfælde af ny ulovlig indrejse på det nationale område – forenelighed)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Firenze

Part i hovedsagen

Skerdjan Celaj

Konklusion

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold skal fortolkes således, at det i princippet ikke er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter der foreskrives en fængselsstraf for en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold, som efter at være vendt tilbage til sit oprindelsesland i forbindelse med en tidligere tilbagesendelsesprocedure genindrejser ulovligt på nævnte medlemsstats område i strid med et indrejseforbud.

____________

1 EUT C 292 af 1.9.2014.