Language of document :

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 października 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Firenze – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Skerdjanowi Celajowi

(Sprawa C-290/14)1

(Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Dyrektywa 2008/115/WE – Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Decyzja nakazująca powrót zaopatrzona w zakaz wjazdu przez okres trzech lat – Naruszenie zakazu wjazdu – Obywatel państwa trzeciego uprzednio wydalony – Kara pozbawienia wolności w wypadku ponownego bezprawnego wjazdu na terytorium krajowe – Zgodność)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Firenze

Strona w postępowaniu głównym w sprawie karnej

Skerdjan Celaj SentencjaWykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich należy dokonywać w ten sposób, że co do zasady nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które przewiduje wymierzenie kary pozbawienia wolności przebywającemu nielegalnie obywatelowi państwa trzeciego, który – po powrocie do państwa pochodzenia w ramach wcześniejszego postępowania w sprawie powrotu – ponownie nielegalnie wjeżdża na terytorium tego państwa z naruszeniem zakazu wjazdu.

____________

1 Dz.U. C 292 z 1.9.2014.