Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Firenze – Taliansko) – trestné konanie proti Skerdjanovi Celajovi

(vec C-290/14)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín s neoprávneným pobytom – Rozhodnutie o návrate spojené so zákazom vstupu v dĺžke troch rokov – Porušenie zákazu vstupu – Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý už bol predtým odsunutý – Trest odňatia slobody v prípade opätovného neoprávneného vstupu na vnútroštátne územie – Zlučiteľnosť)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di FirenzeÚčastník trestného konania pred vnútroštátnym súdomSkerdjan CelajVýrok rozsudkuSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni v zásade právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje uloženie trestu odňatia slobody štátnemu príslušníkovi tretej krajiny s neoprávneným pobytom, ktorý po tom, ako

mu bol nariadený návrat do krajiny jeho pôvodu v rám

ci skoršieho ko

nania o návrate

, opätovne vstúpil protiprávne na územie uvedeného štátu v rozpore so zákazom vstupu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 292, 1.9.2014.