Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Дело C‑290/14

Наказателно производство

срещу

Skerdjan Celaj

(Преюдициално запитване,
отправено от Tribunale di Firenze)

„Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2008/115/ЕО — Връщане на гражданите на трети страни, които са в незаконен престой — Решение за връщане, придружено от забрана за влизане за срок от три години — Нарушаване на забраната за влизане — Изведен преди това гражданин на трета страна — Наказание лишаване от свобода в случай на ново незаконно влизане на националната територия — Съвместимост“

Резюме — Решение на Съда (четвърти състав) от 1 октомври 2015 г.

Контрол по границите, убежище и имиграция — Имиграционна политика — Връщане на гражданите на трети страни, които са в незаконен престой — Директива 2008/115 — Решение за връщане на такъв гражданин, придружено от забрана за влизане за срок от три години — Нарушаване от този гражданин на забраната за влизане — Националната правна уредба, в която за такъв гражданин е предвидено налагане на наказание лишаване от свобода — Допустимост — Условия — Проверка от страна на националната юрисдикция

(член 11 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета)

Директива 2008/115 относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се тълкува в смисъл, че по принцип тя допуска правна уредба на държава членка, която предвижда налагане на наказание лишаване от свобода на незаконно пребиваващ гражданин на трета страна, който след връщането му в страната му по произход в рамките на предходно производство за връщане, отново влиза незаконно на територията на тази държава в нарушение на забрана за влизане.

Все пак, доколкото положението на съответния гражданин, в резултат на което е осъществено извеждането, предхождащо новото незаконно влизане на територията на държава членка, попада в приложното поле на Директива 2008/115, налагането на наказателноправна санкция е допустимо само при условие, че издадената по отношение на този гражданин забрана за влизане е съобразена с член 11 от тази директива, което запитващата юрисдикция следва да провери.

В крайна сметка условие за налагането на такава наказателноправна санкция е и пълното спазване както на основните права, а именно тези, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, така и, когато са налице условията за това, на Женевската конвенция за статута на бежанците, по-конкретно на член 31, параграф 1 от нея.

(вж. т. 31—33 и диспозитива)