Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Asia C‑290/14

Rikosoikeudenkäynti,

jossa vastaajana on

Skerdjan Celaj

(Tribunale di Firenzen esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Direktiivi 2008/115/EY – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Palauttamispäätös, johon on liitetty kolmen vuoden pituinen maahantulokielto – Maahantulokiellon rikkominen – Aikaisemmin maasta poistettu kolmannen maan kansalainen – Vankeusrangaistus, jos on kyse uudesta laittomasta tulosta jäsenvaltion alueelle – Yhteensopivuus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 1.10.2015

Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Maahanmuuttopolitiikka – Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttaminen – Direktiivi 2008/115 – Tällaiseen kansalaiseen kohdistettu palauttamispäätös, johon on liitetty kolmen vuoden pituinen maahantulokielto – Se, että kyseinen kansalainen rikkoo maahantulokieltoa – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään vankeusrangaistuksen määräämisestä tällaiselle kansalaiselle – Hyväksyttävyys – Edellytykset – Selvittäminen kansallisessa tuomioistuimessa

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115 11 artikla)

Jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi annettua direktiiviä 2008/115 on tulkittava siten, ettei se lähtökohtaisesti ole esteenä jäsenvaltion säännöstölle, jossa säädetään vankeusrangaistuksen määräämisestä sellaiselle laittomasti oleskelevalle kolmannen maan kansalaiselle, joka aikaisemman palauttamismenettelyn yhteydessä alkuperämaahansa palattuaan tulee uudelleen laittomasti kyseisen jäsenvaltion alueelle vastoin maahantulokieltoa.

On kuitenkin niin, että siltä osin kuin asianomaisen kansalaisen tilanne, joka on johtanut maastapoistamiseen ennen uutta laitonta tuloa jäsenvaltion alueelle, kuului direktiivin 2008/115 soveltamisalaan, rikosoikeudellisen seuraamuksen määrääminen on sallittua vain sillä edellytyksellä, että kyseiselle kansalaiselle asetettu maahantulokielto on mainitun direktiivin 11 artiklan mukainen, minkä selvittäminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana.

Lopuksi tällaista rikosoikeudellista seuraamusta määrättäessä on myös noudatettava kaikilta osin sekä perusoikeuksia, erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja perusoikeuksia, että mahdollisesti pakolaisten oikeusasemaa koskevaa Geneven yleissopimusta ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohtaa.

(ks. 31–33 kohta ja tuomiolauselma)