Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Lieta C‑290/14

Kriminālprocess

pret

Skerdjan Celaj

(Tribunale di Firenze

lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Direktīva 2008/115/EK – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi – Atgriešanas lēmums, ko papildina ieceļošanas aizliegums – Ieceļošanas aizlieguma pārkāpums – Trešās valsts valstspiederīgais, kam jau iepriekš ir piemērota atgriešana – Sods ar brīvības atņemšanu atkārtotas pretlikumīgas ieceļošanas gadījumā valsts teritorijā – Saderība

Kopsavilkums – Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 1. oktobra spriedums

Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Imigrācijas politika – To trešo valstu valstspiederīgo atgriešana, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi – Direktīva 2008/115 – Atgriešanas lēmums, ko papildina ieceļošanas aizliegums – Ieceļošanas aizlieguma pārkāpums – Valsts tiesiskais regulējums attiecīgajā pamatlietā, ar kuru ir paredzēts piemērot brīvības atņemšanas sodu šādam valstspiederīgajam – Pieļaujamība – Nosacījumi – Pārbaude valsts tiesā

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115 11. pants

Direktīva 2008/115 par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, ir jāinterpretē tādējādi, ka principā tai nav pretrunā tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums, ar kuru paredz piemērot brīvības atņemšanu sodu trešās valsts valstspiederīgajam, kurš dalībvalstī uzturas nelikumīgi un kurš pēc atgriešanas savā izcelsmes valstī saistībā ar agrāku atgriešanas procedūru no jauna nelikumīgi ieceļo minētās valsts teritorijā, pārkāpdams ieceļošanas aizliegumu.

Ciktāl attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā situācija, kuras rezultātā ir piemērota atgriešana pirms atkārtotās nelikumīgās ieceļošanas dalībvalsts teritorijā, ietilpa Direktīvas 2008/115 piemērošanas jomā, kriminālsoda piemērošana ir pieņemama tikai ar nosacījumu, ka pret minēto valstspiederīgo noteiktais ieceļošanas aizliegums ir atbilstošs šīs direktīvas 11. pantam, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.

Visbeidzot šāda kriminālsoda piemērošanā turklāt ir pilnībā jāievēro gan pamattiesības, it īpaši tās, kuras ir garantētas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, gan arī attiecīgā gadījumā tās, kuras ir garantētas Ženēvas konvencijā par bēgļa statusu, it īpaši tās 31. panta 1. punktā.

(sal. ar 31.–33. punktu un rezolutīvo daļu)