Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Sprawa C‑290/14

Postępowanie karne

przeciwko

Skerdjanowi Celajowi

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Tribunale di Firenze)

Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Dyrektywa 2008/115/WE – Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Decyzja nakazująca powrót zaopatrzona w zakaz wjazdu przez okres trzech lat – Naruszenie zakazu wjazdu – Obywatel państwa trzeciego uprzednio wydalony – Kara pozbawienia wolności w wypadku ponownego bezprawnego wjazdu na terytorium krajowe – Zgodność

Streszczenie – wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 1 października 2015 r.

Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Polityka imigracyjna – Powrót nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich – Dyrektywa 2008/115 – Decyzja nakazująca powrót takiego obywatela zaopatrzona w zakaz wjazdu przez okres trzech lat – Naruszenie przez tego obywatela zakazu wjazdu – Uregulowanie krajowe przewidujące wymierzenie takiemu obywatelowi kary pozbawienia wolności – Dopuszczalność – Przesłanki – Badanie przez sąd krajowy

(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115, art. 11)

Wykładni dyrektywy 2008/115 w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich należy dokonywać w ten sposób, że co do zasady nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które przewiduje wymierzenie kary pozbawienia wolności przebywającemu nielegalnie obywatelowi państwa trzeciego, który – po powrocie do państwa pochodzenia w ramach wcześniejszego postępowania w sprawie powrotu – ponownie nielegalnie wjeżdża na terytorium tego państwa z naruszeniem zakazu wjazdu.

Jednak w zakresie, w jakim sytuacja danego obywatela, która doprowadziła do wydalenia poprzedzającego nowy nielegalny wjazd na terytorium państwa członkowskiego, wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 2008/115, wymierzenie sankcji karnej jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy wydany wobec rzeczonego obywatela zakaz wjazdu jest zgodny z art. 11 tej dyrektywy, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego.

Wymierzenie takiej sankcji karnej musi odbywać się z pełnym poszanowaniem zarówno praw podstawowych, w szczególności praw gwarantowanych mocą europejskiej konwencji praw człowieka, jak i, w stosownym przypadku, konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, w szczególności jej art. 31 ust. 1.

(por. pkt 31–33; sentencja)