Language of document : ECLI:EU:C:2015:640

Vec C‑290/14

Trestné konanie

proti

Skerdjanovi Celajovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania,

ktorý podal Tribunale di Firenze)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Smernica 2008/115/ES – Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín s neoprávneným pobytom – Rozhodnutie o návrate spojené so zákazom vstupu v dĺžke troch rokov – Porušenie zákazu vstupu – Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý už bol predtým odsunutý – Trest odňatia slobody v prípade opätovného neoprávneného vstupu na vnútroštátne územie – Zlučiteľnosť“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. októbra 2015

Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín s neoprávneným pobytom – Smernica 2008/115 – Rozhodnutie o návrate voči takémuto štátnemu príslušníkovi, sprevádzané zákazom vstupu v dĺžke troch rokov – Porušenie zákazu vstupu týmto štátnym príslušníkom – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca uloženie trestu odňatia slobody takémuto štátnemu príslušníkovi – Prípustnosť – Podmienky – Overenie vnútroštátnym súdom

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115, článok 11)

Smernica 2008/115 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni v zásade právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje uloženie trestu odňatia slobody štátnemu príslušníkovi tretej krajiny s neoprávneným pobytom, ktorý po tom, ako mu bol nariadený návrat do krajiny jeho pôvodu v rámci skoršieho konania o návrate, opätovne protiprávne vstúpil na územie uvedeného štátu v rozpore so zákazom vstupu.

Ak situácia dotknutého štátneho príslušníka, ktorá viedla k odsunu predchádzajúcemu opätovnému neoprávnenému vstupu na územie členského štátu, patrí do pôsobnosti smernice 2008/115, uloženie trestnoprávnej sankcie je prípustné len pod podmienkou, že zákaz vstupu vydaný uvedenému štátnemu príslušníkovi, je v súlade s článkom 11 tejto smernice, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Uloženie takejto trestnoprávnej sankcie je takisto plne podriadené rešpektovaniu základných práv, predovšetkým tých, ktoré sú zakotvené tak v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj prípadne v Ženevskom dohovore o právnom postavení utečencov, a najmä v jeho článku 31 ods. 1.

(pozri body 31 – 33 a výrok)