Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (състав по преразглеждането)

19 март 2018 година(*)

„Преразглеждане“

По дело C‑141/18 RX

по предложение за преразглеждане от 22 февруари 2018 г., направено от първия генерален адвокат на основание член 62 от Статута на Съда на Европейския съюз

СЪДЪТ (състав по преразглеждането),

състоящ се от: M. Ilešič (докладчик), председател на състава, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal и E. Jarašiūnas, съдии,

постанови настоящото

Решение

1        Направеното от първия генерален адвокат предложение за преразглеждане се отнася до решение на Общия съд на Европейския съюз (състав по жалбите) от 23 януари 2018 г., FV/Съвет (T‑639/16 Р, EU:T:2018:22). С това решение Общият съд отменя решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз от 28 юни 2016 г., FV/Съвет (F‑40/15, EU:F:2016:137), с което последният съд отхвърля жалба за отмяна на атестационен доклад, изготвен за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. Всъщност Общият съд приема, че произнеслият се състав на Съда на публичната служба не е бил редовно формиран.

2        От член 256, параграф 2 ДФЕС следва, че решенията на Общия съд на Европейския съюз по жалби срещу актове на Съда на публичната служба на Европейския съюз по изключение подлежат на преразглеждане пред Съда при условията и ограниченията, предвидени в Статута на Съда на Европейския съюз, в случай на сериозен риск от засягане на единството или съгласуваността на правото на Съюза.

3        В това отношение член 62 от този статут предвижда, че когато счита, че съществува сериозен риск от засягане на единството или съгласуваността на правото на Съюза, първият генерален адвокат може да предложи на Съда да преразгледа решението на Общия съд.

4        Като излага конкретните причини, поради които в случая сезира състава по преразглеждането, първият генерален адвокат същевременно посочва в отправеното до този състав предложение за преразглеждане, че „решението на Общия съд от 23 януари 2018 г., FV/Съвет (T‑639/16 Р, EU:T:2018:22), не създава, предвид мотивите от правна страна, сериозен риск от засягане на единството или съгласуваността на правото на Съюза“.

5        Така от направеното от първия генерален адвокат предложение за преразглеждане е видно, че в случая липсват процесуалните предпоставки по член 62 от Статута на Съда на Европейския съюз, които трябва да са налице, за да може съставът по преразглеждането да се произнесе дали това решение на Общия съд създава сериозен риск от засягане на единството или съгласуваността на правото на Съюза и съответно дали има основание за преразглеждането му.

По изложените съображения Съдът (състав по преразглеждането) реши:

Няма основание за преразглеждане на решение на Общия съд на Европейския съюз (състав по жалбите) от 23 януари 2018 г., FV/Съвет (T639/16 P, EU:T:2018:22).

Подписи


*      Език на производството: френски.