Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA (přezkumného senátu)

19. března 2018(*)

„Přezkum“

Ve věci C‑141/18 RX,

jejímž předmětem je návrh prvního generálního advokáta na přezkum na základě článku 62 statutu Soudního dvora Evropské unie podaný dne 22. února 2018,


SOUDNÍ DVŮR (přezkumný senát),

ve složení M. Ilešič (zpravodaj), předseda senátu, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas, soudci,

vydává toto

Rozhodnutí

1        Návrh prvního generálního advokáta na přezkum se týká rozsudku Tribunálu Evropské unie (kasačního senátu) ze dne 23. ledna 2018, FV v. Rada (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Tribunál tímto rozsudkem zrušil rozsudek Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 28. června 2016, FV v. Rada (F‑40/15, EU:F:2016:137), kterým byla zamítnuta žaloba znějící na zrušení hodnotící zprávy vyhotovené za období od 1. ledna do 31. prosince 2013. Tribunál dospěl k závěru, že složení senátu Soudu pro veřejnou službu, který vydal tento rozsudek, nebylo v souladu s právními předpisy.

2        Z článku 256 odst. 2 SFEU vyplývá, že rozhodnutí Tribunálu Evropské unie o kasačním opravném prostředku proti rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu Evropské unie mohou být výjimečně za podmínek a v mezích stanovených statutem Soudního dvora Evropské unie přezkoumána Soudním dvorem v případě vážného ohrožení jednoty nebo souladu práva Unie.

3        V tomto ohledu článek 62 tohoto statutu stanoví, že první generální advokát může navrhnout Soudnímu dvoru, aby přezkoumal rozhodnutí Tribunálu, má-li za to, že existuje vážné nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva Unie.

4        I když přitom první generální advokát vysvětlil zvláštní důvody, které ho v projednávaném případě vedly k předložení věci přezkumnému senátu, v návrhu na přezkum, který podal k tomuto senátu, uvádí, že má za to, že „rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2018, FV v. Rada (T‑639/16 P, EU:T:2018:22) nevykazuje v právních úvahách, které obsahuje, vážné nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva Unie“.

5        Z návrhu prvního generálního advokáta na přezkum tedy vyplývá, že formální podmínky stanovené v článku 62 statutu Soudního dvora Evropské unie, které musí být splněny k tomu, aby přezkumný senát mohl rozhodnout o otázce, zda tento rozsudek Tribunálu představuje vážné nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva Unie, a zda je tedy třeba ho přezkoumat, nejsou v projednávaném případě splněny.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (přezkumný senát) rozhodl takto:

Není namístě přezkoumat rozsudek Tribunálu Evropské unie (kasačního senátu) ze dne 23. ledna 2018, FV v. Rada (T639/16 P, EU:T:2018:22).

Podpisy.


*      Jednací jazyk: francouzština.