Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

DOMSTOLENS BESLUTNING (Afdelingen for Fornyet Prøvelse)

19. marts 2018 (*)

»Fornyet prøvelse«

I sag C-141/18 RX,

angående et forslag om fornyet prøvelse fremsat den 22. februar 2018 af førstegeneraladvokaten i henhold til artikel 62 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol,

har

DOMSTOLEN (Afdelingen for Fornyet Prøvelse),

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og dommerne A. Rosas, C. Toader, A. Prechal og E. Jarašiūnas,

truffet følgende

Beslutning

1        Førstegeneraladvokatens forslag om fornyet prøvelse vedrører dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret (Appelafdelingen) den 23. januar 2018, FV mod Rådet (T-639/16 P, EU:T:2018:22). Ved denne dom ophævede Retten dom afsagt af Retten for EU-personalesager den 28. juni 2016, FV mod Rådet (F-40/15, EU:F:2016:137), hvorved Personaleretten frifandt sagsøgte i et søgsmål med påstand om annullation af en bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2013. Retten fandt således, at den afdeling i Personaleretten, der havde afsagt sidstnævnte dom, ikke var blevet lovligt sat.

2        Det følger af artikel 256, stk. 2, TEUF, at de afgørelser, der træffes af Den Europæiske Unions Ret efter appel til prøvelse af EU-Personalerettens afgørelser, på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastsat i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, undtagelsesvis kan underkastes fornyet prøvelse ved Domstolen, hvis der er alvorlig risiko for, at EU-rettens ensartede anvendelse eller sammenhæng kan påvirkes.

3        I denne henseende fastsætter denne statuts artikel 62, at førstegeneraladvokaten, når denne finder, at der er en alvorlig risiko for, at EU-rettens ensartede anvendelse eller sammenhæng kan påvirkes, kan foreslå Domstolen at foretage en fornyet prøvelse af den afgørelse, der er truffet af Retten.

4        Førstegeneraladvokaten har – i det forslag om fornyet prøvelse, som han har fremsat til Afdelingen for Fornyet Prøvelse – redegjort for de særlige grunde, som i den foreliggende sag foranledigede ham til at fremsætte dette forslag, men har i forslaget imidlertid anført, at han er af den opfattelse, at »Rettens dom af 23. januar 2018, FV mod Rådet (T-639/16 P, EU:T:2018:22), i det retlige ræsonnement, som den indeholder, ikke udgør en alvorlig risiko for, at EU-rettens ensartede anvendelse eller sammenhæng kan påvirkes«.

5        Det følger således af det forslag om fornyet prøvelse, som førstegeneraladvokaten har fremsat, at de formelle betingelser, der er fastsat i artikel 62 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, som skal være opfyldt for, at Afdelingen for Fornyet Prøvelse kan udtale sig om spørgsmålet om, hvorvidt denne dom fra Retten udgør en alvorlig risiko for, at EU-rettens ensartede anvendelse eller sammenhæng kan påvirkes, og følgelig, om der er anledning til at foretage en fornyet prøvelse af denne, ikke er opfyldt i nærværende sag.

På grundlag af disse præmisser beslutter Domstolen (Afdelingen for Fornyet Prøvelse):

Det er ufornødent at foretage fornyet prøvelse af dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret (Appelafdelingen) den 23. januar 2018, FV mod Rådet (T-639/16 P, EU:T:2018:22).

Underskrifter


*      Processprog: fransk.