Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

EUROOPA KOHTU OTSUS (uuesti läbivaatamisega tegelev koda)

19. märts 2018(*)

Uuesti läbivaatamine

Kohtuasjas C‑141/18 RX,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 62 alusel peakohtujuristi 22. veebruaril 2018 tehtud uuesti läbivaatamise ettepanek,

EUROOPA KOHUS (uuesti läbivaatamisega tegelev koda),

koosseisus: koja president M. Ilešič (ettekandja), kohtunikud A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ja E. Jarašiūnas,

on teinud järgmise

otsuse

1        Peakohtujuristi tehtud uuesti läbivaatamise ettepanek käsitleb Euroopa Liidu Üldkohtu (apellatsioonikoda) 23. jaanuari 2018. aasta otsust FV vs. nõukogu (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Selle kohtuotsusega tühistas Üldkohus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu 28. juuni 2016. aasta otsuse FV vs. nõukogu (F‑40/15, EU:F:2016:137), millega viimati nimetatud kohus jättis rahuldamata nõude tühistada hindamisaruanne ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2013 kohta. Üldkohus leidis nimelt, et vaidlustatud kohtuotsuse teinud Avaliku Teenistuse Kohtu koda ei olnud moodustatud nõuetekohaselt.

2        ELTL artikli 256 lõikest 2 tuleneb, et Euroopa Liidu Üldkohtu otsuseid, mis on tehtud Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu otsuste peale esitatud apellatsioonkaebuse kohta, võib Euroopa Kohus erandkorras uuesti läbi vaadata Euroopa Liidu Kohtu põhikirjas sätestatud tingimustel ja ulatuses, kui valitseb tõsine oht, et need otsused mõjutavad liidu õiguse ühtsust või järjepidevust.

3        Sellega seoses on põhikirja artiklis 62 sätestatud, et peakohtujurist võib teha ettepaneku Üldkohtu otsuse uuesti läbivaatamiseks Euroopa Kohtus, kui ta leiab, et valitseb tõsine oht, et see otsus mõjutab liidu õiguse ühtsust või järjepidevust.

4        Peakohtujurist tõi küll esile konkreetsed põhjused, mille tõttu ta pöördus käesolevas asjas uuesti läbivaatamisega tegeleva koja poole, kuid märkis viimasele esitatud uuesti läbivaatamise ettepanekus, et ta on seisukohal, et „Üldkohtu 23. jaanuari 2018. aasta otsus FV vs. nõukogu (T‑639/16 P, EU:T:2018:22) ei kujuta endast selles sisalduva õigusliku põhjenduse osas tõsist ohtu liidu õiguse ühtsusele või järjepidevusele“.

5        Niisiis tuleneb peakohtujuristi esitatud uuesti läbivaatamise ettepanekust, et käesoleval juhul ei ole täidetud Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artiklis 62 ette nähtud formaalsed tingimused, mis peavad olema täidetud selleks, et uuesti läbivaatamisega tegelev koda saaks otsustada, kas Üldkohtu otsus kujutab endast tõsist ohtu liidu õiguse ühtsusele või järjepidevusele ning kas seega tuleb otsus uuesti läbi vaadata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (uuesti läbivaatamisega tegelev koda) otsustab:

Jätta Euroopa Liidu Üldkohtu (apellatsioonikoda) 23. jaanuari 2018. aasta otsus FV vs. nõukogu (T639/16 P, EU:T:2018:22) uuesti läbi vaatamata.

Allkirjad


*      Kohtumenetluse keel: prantsuse.