Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

A BÍRÓSÁG HATÁROZATA (felülvizsgálati tanács)

2018. március 19.(*)

„Felülvizsgálat”

A C‑141/18. RX. sz. ügyben,

az első főtanácsnok által az Európai Unió Bírósága alapokmányának 62. cikke alapján 2018. február 22‑én előterjesztett felülvizsgálati indítvány tárgyában,

A BÍRÓSÁG (felülvizsgálati tanács),

tagjai: M. Ilešič tanácselnök (előadó), A. Rosas, C. Toader, A. Prechal és E. Jarašiūnas bírák,

meghozta a következő

Határozatot

1        Az első főtanácsnok által indítványozott felülvizsgálat az Európai Unió Törvényszékének (fellebbezési tanács) 2018. január 23‑i FV kontra Tanács ítéletét (T‑639/16 P, EU:T:2018:22) érinti. Ezen ítéletben a Törvényszék hatályon kívül helyezte az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének 2016. június 28‑i FV kontra Tanács ítéletét (F‑40/15, EU:F:2016:137), amelyben a Közszolgálati Törvényszék elutasította a fellebbezőnek a 2013. január 1‑jétől 2013. december 31‑ig tartó időszakra vonatkozó értékelő jelentése megsemmisítése iránti keresetét. A Törvényszék szerint ugyanis a Közszolgálati Törvényszék ez utóbbi ítéletet meghozó tanácsát szabálytalanul hozták létre.

2        Az EUMSZ 256. cikk (2) bekezdéséből következik, hogy az Európai Unió Törvényszéke által az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai ellen benyújtott fellebbezés alapján hozott határozatokat az Európai Unió Bíróságának alapokmányában megállapított feltételek mellett és korlátokon belül a Bíróság kivételesen felülvizsgálhatja, ha fennáll a komoly veszélye annak, hogy az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérül.

3        E tekintetben ezen alapokmány 62. cikke kimondja, hogy az első főtanácsnok, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll a komoly veszélye annak, hogy az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérül, a Törvényszék határozatának felülvizsgálatát indítványozhatja a Bíróságnál.

4        Márpedig azon sajátos indokok bemutatása mellett, amelyek őt ebben az esetben a felülvizsgálati tanács összehívására késztették, az első főtanácsnok az e tanács elé terjesztett felülvizsgálati indítványban jelzi, hogy álláspontja szerint „a Törvényszék 2018. január 23‑i FV kontra Tanács ítéletének (T‑639/16 P, EU:T:2018:22) a jogi érvelést tartalmazó része nem hordozza a komoly veszélyét annak, hogy az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérüljön”.

5        Így az első főtanácsnok felülvizsgálati indítványából az következik, hogy a jelen ügyben nem állnak fenn az Európai Unió Bírósága alapokmányának 62. cikkében ahhoz előírt formai követelmények, hogy a felülvizsgálati tanács nyilatkozni tudjon azon kérdésről, hogy a Törvényszék ezen ítélete hordozza‑e az uniós jog egységessége vagy koherenciája sérülésének komoly kockázatát, következésképpen arról sem, hogy szükség van‑e ezen ítélet felülvizsgálatára.

A fenti indokok alapján a Bíróság (felülvizsgálati tanács) a következőképpen határozott:

Az Európai Unió Törvényszékének (fellebbezési tanács) 2018. január 23i FV kontra Tanács ítéletét (T639/16 P, EU:T:2018:22) nem szükséges felülvizsgálni.

Aláírások


*      Az eljárás nyelve: francia.