Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

TIESAS LĒMUMS (pārskatīšanas palāta)

2018. gada 19. martā (*)

Pārskatīšana

Lieta C‑141/18 RX

par pārskatīšanas ierosinājumu atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas statūtu 62. pantam, ko 2018. gada 22. februārī iesniedza pirmais ģenerāladvokāts.

TIESA (pārskatīšanas palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs M. Ilešičs [M. Ilešič] (referents), tiesneši A. Ross [A. Rosas], K. Toadere [C. Toader], A. Prehala [A. Prechal] un E. Jarašūns [E. Jarašiūnas]

pieņem šo lēmumu.

Lēmums

1        Pirmā ģenerāladvokāta iesniegtais pārskatīšanas ierosinājums attiecas uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (apelācijas palāta) 2018. gada 23. janvāra spriedumu FV/Padome (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Ar šo spriedumu Vispārējā tiesa atcēla Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2016. gada 28. jūnija spriedumu FV/Padome (F‑40/15, EU:F:2016:137), ar kuru tā noraidīja prasību atcelt novērtējuma ziņojumu, kas ticis sagatavots par laikposmu no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Vispārējā tiesa būtībā uzskatīja, ka Civildienesta tiesas palāta, kura taisīja iepriekš minēto spriedumu, nav bijusi izveidota atbilstoši tiesiskajam regulējumam.

2        No LESD 256. panta 2. punkta izriet, ka Eiropas Savienības Vispārējās tiesas pieņemtos nolēmumus attiecībā uz apelācijas sūdzību par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas nolēmumiem izņēmuma gadījumos var pārskatīt Tiesa, ievērojot Eiropas Savienības Tiesas statūtos paredzētos nosacījumus un ierobežojumus gadījumos, kad ir nopietni apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence.

3        Šajā ziņā šo statūtu 62. pantā ir paredzēts, ka, ja pirmais ģenerāladvokāts uzskata, ka ir nopietni apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence, viņš Tiesai var ierosināt pārskatīt Vispārējās tiesas nolēmumu.

4        Tomēr, lai gan pirmais ģenerāladvokāts ir norādījis konkrētus iemeslus, kādēļ viņš šajā gadījumā ir vērsies pārskatīšanas palātā, iesniegtajā pārskatīšanas ierosinājumā pirmais ģenerāladvokāts norāda, ka viņš uzskata, ka “ar Vispārējās tiesas 2018. gada 23. janvāra spriedumā FV/Padome (T‑639/16 P, EU:T:2018:22) ietverto juridisko pamatojumu netiek nopietni apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence”.

5        Tādējādi no pirmā ģenerāladvokāta iesniegtā pārskatīšanas ierosinājuma izriet, ka Eiropas Savienības Tiesas statūtu 62. pantā noteiktās formālās prasības, kuras ir jāizpilda, lai pārskatīšanas palāta varētu lemt par jautājumu, vai ar šo Vispārējās tiesas spriedumu tiek nopietni apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence, un līdz ar to – vai šis spriedums ir jāpārskata, šajā gadījumā nav izpildītas.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (pārskatīšanas palāta) nolemj:

Nepārskatīt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (apelācijas palāta) 2018. gada 23. janvāra spriedumu FV/Padome (T639/16 P, EU:T:2018:22).

[Paraksti]


*      Tiesvedības valoda – franču.