Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

Rozhodnutie Súdneho dvora (komora príslušná preskúmať rozhodnutie)

z 19. marca 2018 (*)

„Preskúmanie“

Vo veci C‑141/18 RX,

ktorej predmetom je návrh prvého generálneho advokáta z 22. februára 2018 na preskúmanie podľa článku 62 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie,


SÚDNY DVOR (komora príslušná preskúmať rozhodnutie),

v zložení: predseda komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Rosas, C. Toader, A. Prechal a E. Jarašiūnas,

vydal toto

Rozhodnutie

1        Návrh prvého generálneho advokáta na preskúmanie sa týka rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie (odvolacia komora) z 23. januára 2018, FV/Rada (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). Týmto rozsudkom Všeobecný súd zrušil rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 28. júna 2016, FV/Rada (F‑40/15, EU:F:2016:137), ktorým tento súd zamietol žalobu o neplatnosť hodnotiacej správy vypracovanej za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2013. Všeobecný súd sa totiž domnieval, že zloženie komory Súdu pre verejnú službu, ktorá vydala tento posledný uvedený rozsudok, nebolo v súlade s právnymi predpismi.

2        Z článku 256 ods. 2 ZFEÚ vyplýva, že rozhodnutia, ktoré vydal Všeobecný súd Európskej únie o odvolaniach proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu Európskej únie, môžu vo výnimočných prípadoch podliehať preskúmaniu Súdnym dvorom za podmienok a v rámci obmedzení uvedených v Štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ak existuje vážne nebezpečenstvo, že by mali dopad na jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie.

3        V tejto súvislosti článok 62 tohto štatútu uvádza, že ak sa prvý generálny advokát domnieva, že existuje vážne nebezpečenstvo, že by bola ovplyvnená jednota alebo vnútorný súlad práva Únie, môže navrhnúť, aby Súdny dvor preskúmal rozhodnutie Všeobecného súdu.

4        Prvý generálny advokát po vysvetlení konkrétnych dôvodov, ktoré ho v prejednávanej veci viedli k tomu, že sa obrátil na komoru príslušnú preskúmať rozhodnutie, vo svojom návrhu na preskúmanie rozhodnutia, ktorý podal na túto komoru, uviedol, že sa domnieva, že „rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2018, FV/Rada (T‑639/16 P, EU:T:2018:22) vzhľadom na právne odôvodnenie, ktoré obsahuje, nepredstavuje vážne nebezpečenstvo, že by bola ovplyvnená jednota alebo vnútorný súlad práva Únie“.

5        Z návrhu na preskúmanie rozhodnutia podaného prvým generálnym advokátom teda vyplýva, že v prejednávanej veci nie sú splnené formálne podmienky stanovené v článku 62 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa musia splniť na to, aby sa mohla komora príslušná preskúmať rozhodnutie vyjadriť k otázke, či tento rozsudok Všeobecného súdu predstavuje vážne nebezpečenstvo, že by bola ovplyvnená jednota alebo vnútorný súlad práva Únie, a či je v dôsledku toho potrebné preskúmanie tohto rozsudku.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (komora príslušná preskúmať rozhodnutie) rozhodol:

Nie je potrebné preskúmať rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie (odvolacia komora) z 23. januára 2018, FV/Rada (T639/16 P, EU:T:2018:22).

Podpisy


* Jazyk konania: francúzština.