Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

Domstolens beslut (omprövningsavdelningen)

den 19 mars 2018 (*)

”Omprövning”

I mål C‑141/18 RX,

angående förste generaladvokatens förslag till omprövning med stöd av artikel 62 i stadgan för Europeiska unionens domstol av den 22 februari 2018


meddelar

DOMSTOLEN (omprövningsavdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna A. Rosas, C. Toader, A. Prechal och E. Jarašiūnas,

följande

Beslut

1        Förste generaladvokatens förslag till omprövning avser den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal (avdelningen för överklaganden) den 23 januari 2018, FV/rådet (T‑639/16 P, EU:T:2018:22). I denna dom upphävde tribunalen den dom som meddelats av Europeiska unionens personaldomstol den 28 juni 2016, FV/rådet (F-40/15, EU:F:2016:137), i vilken personaldomstolen ogillade en talan om ogiltigförklaring av en karriärutvecklingsrapport för perioden 1 januari–31 december 2013. Tribunalen ansåg nämligen att den avdelning vid personaldomstolen som meddelat sistnämnda dom var felaktigt sammansatt.

2        Det framgår av artikel 256.2 FEUF att avgöranden som meddelats av Europeiska unionens tribunal vid överklaganden mot avgöranden som fattats av Europeiska unionens personaldomstol i undantagsfall kan omprövas av domstolen, i enlighet med de villkor och begränsningar som fastställs i stadgan för Europeiska unionens domstol, om det finns en allvarlig risk för att de undergräver enhetligen eller konsekvensen i unionsrätten.

3        I artikel 62 i stadgan föreskrivs att förste generaladvokaten kan föreslå att domstolen omprövar tribunalens avgöranden om han anser att det föreligger en allvarlig risk för att enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten undergrävs.

4        Förste generaladvokaten har, efter att ha angett de särskilda skäl som i fallet fick honom att anhängiggöra ärendet vid omprövningsavdelningen, i sitt förslag till omprövning inför sistnämnda avdelning påpekat att han anser att ”tribunalens dom av den 23 januari 2018, FV/rådet (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), inte innehåller några juridiska resonemang som kan undergräva enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten”.

5        Det följer av förste generaladvokatens förslag till omprövning att de formella villkor som föreskrivs i artikel 62 i stadgan för Europeiska unionens domstol – vilka ska vara uppfyllda för att omprövningsavdelningen ska kunna pröva om tribunalens dom utgör en allvarlig risk för att enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten undergrävs och således om en omprövning av domen ska ske – inte är uppfyllda.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (omprövningsavdelningen) följande:

Det saknas anledning att ompröva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal (avdelningen för överklaganden) den 23 januari 2018, FV/rådet (T639/16 P, EU:T:2018:22).

Underskrifter


*      Rättegångsspråk: franska.