Language of document :

Sag anlagt den 6. februar 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-77/18)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek og G. von Rintelen, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 1 idet det ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, henholdsvis meddelt disse forskrifter til Kommissionen.

Republikken Østrig pålægges i medfør af artikel 260, stk. 3, TEUF tvangsbøder på 42 388 EUR pr. dag som følge af tilsidesættelsen af forpligtelsen til at meddele gennemførelsesforanstaltninger.

Republikken Østrig tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 90, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU var medlemsstaterne forpligtede til senest den 18. april 2016 at vedtage de nødvendige nationale foranstaltninger med henblik på at tilpasse deres nationale lovgivning til forpligtelserne i henhold til dette direktiv. Da Republikken Østrig ikke har vedtaget alle nødvendige love og administrative bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, henholdsvis meddelt disse bestemmelser til Kommissionen, har denne institution besluttet at anlægge sag ved Domstolen.

Kommissionen har med søgsmålet nedlagt påstand om, at Republikken Østrig pålægges en tvangsbøde på 52 972 EUR pr. dag. Tvangsbødens størrelse skal under hensyntagen til overtrædelsens grovhed og varighed samt den afskrækkende virkning beregnes på grundlag af denne medlemsstats betalingsevne.

____________

1 EUT 2014, L 94, s. 65.