Language of document :

2018. február 6-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-77/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Noll-Ehlers, P. Ondrůšek és G. von Rintelen meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság - mivel nem léptette hatályba azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1 az átültetéséhez szükségesek, illetve e rendelkezések szövegét nem közölte a Bizottsággal – nem tett eleget az ezen irányelvből eredő kötelezettségeinek;

az EUMSZ 260. cikk (3) bekezdése alapján az Osztrák Köztársaságot kötelezze napi 42 377 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére az átültető intézkedések közlésére vonatkozó kötelezettségének megsértése miatt;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2014/24/EU irányelv 90. cikkének (1) bekezdése alapján a tagállamoknak hatályba kell léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy belső joguk legkésőbb 2016. április 18-ig megfeleljen az ezen irányelvből eredő kötelezettségeknek. Mivel az Osztrák Köztársaság nem hozott meg az ezen irányelv átültetéséhez szükséges valamennyi törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, illetve a Bizottsággal nem közölte e rendelkezéseket, a Bizottság úgy döntött, hogy a Bírósághoz fordul.

Keresetével a Bizottság azt kéri, hogy az Osztrák Köztársaságot kötelezzék napi 42 377 euró összegű kényszerítő bírság megfizetésére. A kényszerítő bírság összegét a jogsértés súlya és időtartama, valamint az e tagállam fizetőképességére tekintettel gyakorolt elrettentő ereje alapján számították ki.

____________

1 HL 2014. L 94., 65. o.