Language of document :

Иск, предявен на 31 януари 2018 година – Европейска комисия / Република България

(Дело C-61/18)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (G. von Rintelen, K. Walkerová, Г. Колева, представители)

Ответник: Република България

Искания

Комисията моли Съда:

-да установи, че тъй като не е приела не по-късно от 18 септември 2016 г. всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобрази с Директива 2014/89/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране (OB L 257, 28.8.2014г., стр. 135—145) или във всички случаи доколкото не е уведомила Комисията за такива разпоредби, Република България не е изпълнила задълженията си съгласно член 15, параграф 1 от посочената директива.

-да наложи на Република България, съгласно член 260, параграф 3 от ДФЕС, да заплати периодична имуществена санкция в размер на 14 089,6 евро на ден, считано от датата на обявяване на съдебното решение, установяващо наличие на неизпълнение на задължение от страна на Република България.

Правни основания и главни доводи

Съгласно член 15, параграф 1 от Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране, държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят разпоредбите на директивата до 18 септември 2016 г. Те незабавно информират Комисията за тях. С оглед на липсата на уведомяване за националните мерки за транспониране на Директивата, Комисията реши да сезира Съда.

В своята искова молба Комисията предлага налагане на Република България плащането на периодична имуществена санкция в размер на 14 089,6 евро на ден. Размерът на периодичната имуществена санкция е изчислен вземайки предвид тежестта и продължителността на нарушението, както и възпиращия ефект, и с оглед възможността за плащане на тази държава-членка.

____________

1 OB 2014, L 257, стр. 135