Language of document :

31. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

(kohtuasi C-61/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva)

Kostja: Bulgaaria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Bulgaaria Vabariik ei ole hiljemalt 18. septembriks 2016 võtnud vastu vajalikke õigus- ja haldusnorme Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik1 (ELT L 257, 28.8.2014, lk 135–145), täitmiseks – või vähemalt ei ole ta komisjonile niisuguste normide vastuvõtmisest teatanud –, on Bulgaaria Vabariik rikkunud selle direktiivi artikli 15 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

mõista Bulgaaria Vabariigilt ELTL artikli 260 lõike 3 alusel välja perioodiline karistusmakse 14 089, 60 eurot päevas, arvestatuna selle kohtuotsuse kuulutamisest, millega tuvastatakse, et Bulgaaria Vabariik on oma kohustusi rikkunud.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik, artikli 15 lõike 1 kohaselt jõustavad liikmesriigid selle direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 18. septembriks 2016. Nad teatavad neist normidest viivitamata komisjonile. Kuna komisjonile ei ole teatatud liikmesriigi meetmetest direktiivi ülevõtmiseks, otsustas ta pöörduda Euroopa Kohtusse.

Hagiavalduses teeb komisjon ettepaneku mõista Bulgaaria Vabariigilt välja perioodiline karistusmakse 14 089,60 eurot päevas. Perioodilise karistusmakse suuruse kindlaksmääramisel võeti arvesse rikkumise raskust ja kestust, hoiatavat mõju ning liikmesriigi maksevõimet.

____________

1 ELT 2014, L 257, lk 135.