Language of document :

2018 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Bulgarijos Respublika

(Byla C-61/18)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva

Atsakovė: Bulgarijos Respublika

Reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo

nustatyti, kad iki 2016 m. rugsėjo 18 d. nepriėmusi visų įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų, kad būtų laikomasi 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema (OL L 257, 2014 8 28, p. 135–145)1 , arba bet kuriuo atveju nepranešusi Komisijai apie tokias nuostatas, Bulgarijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtos direktyvos 15 straipsnio 1 dalį,

remiantis SESV 260 straipsnio 3 dalimi nurodyti Bulgarijos Respublikai sumokėti 14 089, 60 eurų periodinę baudą už kiekvieną dieną skaičiuojant nuo teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas Bulgarijos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymas, paskelbimo dienos.

Pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema, 15 straipsnio 1 dalį valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 18 d. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai. Kadangi Bulgarija nepranešė apie nacionalines šios direktyvos perkėlimo priemones, Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą.

Savo ieškinyje Komisija siūlo įpareigoti Bulgarijos Respubliką sumokėti 14 089, 60 eurų periodinę baudą už kiekvieną dieną. Periodinės baudos dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir trukmę, taip pat atgrasomąjį pobūdį ir šios valstybės narės pajėgumą mokėti.

____________

1 OL L 257, 2014, p. 135.