Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 31. janvārī – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(Lieta C-61/18)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka vēlākais līdz 2016. gada 18. septembrim nepieņemot visus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/89/ES 1 (2014. gada 23. jūlijs), ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru (OV L 257, 28.08.2014., 135. lpp.), prasības, vai katrā ziņā nepaziņojot tos Komisijai, Bulgārijas Republika nav izpildījusi minētās direktīvas 15. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu piespriest Bulgārijas Republikai samaksāt kavējuma naudu 14 089,60 EUR apmērā dienā, kas aprēķināta no sprieduma, ar kuru konstatēts, ka Bulgārijas Republika nav izpildījusi pienākumus, pasludināšanas dienas.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/89/ES (2014. gada 23. jūlijs), ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru, 15. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2016. gada 18. septembrim. Dalībvalstis tūlīt par tiem informē Komisiju. Ņemot vērā, ka Komisija nav informēta par valsts pasākumiem, ar kuriem transponē direktīvu, tā ir nolēmusi vērsties Tiesā.

2.    Prasības pieteikumā Komisija ierosina uzlikt Bulgārijas Republikai kavējuma naudu 14 089,60 EUR apmērā dienā. Kavējuma naudas summu aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu, kā arī kavējuma naudas preventīvo ietekmi un šīs dalībvalsts maksātspēju.

____________

1     OV 2014, L 257, 135. lpp.