Language of document :

Иск, предявен на 6 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-76/18)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда

да установи, че като не е приел необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за танспонирането във вътрешното национално право на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО1 , съответно като не е съобщило на Комисията за тези разпоредби, ответникът не е изпълнил задълженията си по посочената директива;

на основание на член 260, параграф 3 ДФЕС да осъди ответника да заплати периодична имуществена санкция в размер на 42 377 Euro на ден поради неизпълнение на задължението за съобщаване на мерките за транспониране;

да осъди Европейска комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 106, параграф 1 от Директива 2014/25/EС държавите членки са длъжни най-късно до 18 април 2016 г. да приемат необходимите национални мерки, за да съобразят вътрешното си национално право с произтичащите от директивата задължения. Комисията решава да сезира Съда, тъй като Република Австрия не е приела необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби за транспонирането на тази директива, съответно не е съобщила на Комисията за тези разпоредби.

С предявения иск Комисията иска да бъде наложена периодична имуществена санкция на Република Австрия в размер на 42 377 EUR на ден. Размерът на периодична имуществена санкция бил изчислен след отчитане на тежестта и продължителността на нарушението, както и възпиращото ѝ действие, както и при съобразяване на финансовите възможности на тази държава членка.

____________

1 ОВ L 94, 2014 г., стр. 243.