Language of document :

Sag anlagt den 6. februar 2018 – Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-76/18)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. von Rintelen, P. Ondrůšek og M. Noll-Ehlers, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF1 , idet den ikke har vedtaget alle de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at gennemføre dette direktiv i national ret, eller ikke har meddelt Kommissionen disse bestemmelser.

Republikken Østrig pålægges i henhold til artikel 260, stk. 3, TEUF, at betale en tvangsbøde på 42 377 EUR pr. dag for tilsidesættelse af forpligtelsen til at meddele gennemførelsesforanstaltningerne.

Republikken Østrig tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 106, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU var medlemsstaterne forpligtede til senest den 18. april 2016 at vedtage de nationale foranstaltninger, der var nødvendige for at tilpasse deres nationale ret til forpligtelserne i henhold til dette direktiv. Da Republikken Østrig ikke har vedtaget alle de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at gennemføre dette direktiv, eller ikke har meddelt Kommissionen disse bestemmelser, har Kommissionen besluttet at indbringe sagen for Domstolen.

I stævningen har Kommissionen nedlagt påstand om, at Republikken Østrig pålægges en tvangsbøde på 42 377 EUR pr. dag. Tvangsbødens størrelse er beregnet under hensyntagen til overtrædelsens grovhed og varighed og den afskrækkende virkning i forhold til denne medlemsstats ydeevne.

____________

1     EUT 2014, L 94, s. 243.