Language of document :

6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-76/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Austria Vabariik ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ,1 siseriiklikku õigusesse ülevõtmiseks vastu võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme või vähemalt ei ole komisjoni nendest teavitanud, siis on Austria Vabariik rikkunud nimetatud direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista ELTL artikli 260 lõike 3 alusel kostjalt ülevõtmismeetmetest teatamise kohustuse rikkumise tõttu välja trahvi summas 42 377 eurot päevas;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2014/25/EL artikli 106 lõike 1 alusel olid liikmesriigid kohustatud võtma hiljemalt 18. aprilliks 2016 vajalikud siseriiklikud meetmed, selleks et kohandada oma siseriiklik õigus direktiivist tulenevate kohustustega. Kuna Austria Vabariik ei ole direktiivi täitmiseks võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme või vähemalt ei ole komisjoni nendest teavitanud, siis otsustas komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

Oma hagis palub komisjon Austria Vabariigilt välja mõista trahv summas 42 377 eurot päevas. Trahvi suurusel võetakse arvesse rikkumise raskust ja kestust ning trahvi hoiatavat mõju vastavalt selle liikmesriigi suutlikkusele.

____________

1 ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.