Language of document :

Kanne 6.2.2018 – Euroopan komissio v. Itävallan tasavalta

(asia C-76/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. von Rintelen, P. Ondrůšek ja M. Noll-Ehlers)

Vastaaja: Itävallan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Itävallan tasavalta ei ole noudattanut vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU1 mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle

velvoittaa vastaajan maksamaan SEUT 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti uhkasakon, jonka määrä on 42 377 euroa päivässä, sillä se ei ole noudattanut velvoitettaan ilmoittaa täytäntöönpanotoimista

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2014/25 106 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 18.4.2016. Koska Itävallan tasavalta ei ole antanut kaikkia kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle, komissio päätti nostaa kanteen unionin tuomioistuimessa.

Komissio vaatii kanteessaan, että Itävallan tasavallalle asetetaan uhkasakko, jonka määrä on 42 377 euroa päivässä. Uhkasakon määrä on laskettu ottaen huomioon rikkomisen vakavuus ja kesto sekä sen ehkäisevä vaikutus jäsenvaltion maksukyvyn kannalta.

____________

1 EUVL 2014, L 94, s. 243.