Language of document :

Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-76/18)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. von Rintelen, P. Ondrůšek și M. Noll-Ehlers, agenţi)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Republica Austria nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ1 , prin neadoptarea tuturor actelor cu putere de lege şi a normelor administrative necesare pentru transpunerea directivei menţionate în dreptul naţional sau prin necomunicarea acestora Comisiei;

obligarea pârâtei, în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) TFUE, la plata unei penalităţi cu titlu cominatoriu în valoare de 42 377 de euro pe zi pentru neîndeplinirea obligaţiei sale de a comunica măsurile de transpunere;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În temeiul articolului 106 alineatul (1) din Directiva 2014/25, statele membre aveau obligaţia de a adopta actele cu putere de lege şi normele administrative necesare pentru a armoniza dreptul naţional cu directiva menţionată cel târziu la 18 aprilie 2016. Întrucât Republica Austria nu a adoptat toate actele cu putere de lege şi normele administrative necesare pentru această transpunere sau nu a comunicat Comisiei măsurile adoptate, Comisia a decis să sesizeze Curtea.

În cadrul acţiunii sale, Comisia solicită obligarea Republicii Austria la plata unei penalităţi cu titlu cominatoriu în cuantum de 42 377 de euro pe zi. Cuantumul penalităţii a fost stabilit ţinând seama de gravitatea şi de durata încălcării, precum şi de efectul disuasiv, în funcţie de capacitatea de plată a acestui stat membru.

____________

1 JO 2014, L 94, p. 243.