Language of document :

Žaloba podaná 6. februára 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

(vec C-76/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

určil, že Rakúska republika si tým, že neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES1 , do vnútroštátneho práva alebo v každom prípade tým, že o nich neinformovala Komisiu, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto smernice,

uložil Rakúskej republike povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 106 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ uvedú členské štáty do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 18. apríla 2016. Vzhľadom na to, že Rakúska republika neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na prebratie tejto smernice resp. o nich neinformovala Komisiu, rozhodla sa Komisia podať na Súdny dvor žalobu.

Komisia svojou žalobou navrhuje, aby sa Rakúskej republike uložilo denné penále vo výške 42 377 eur. Jeho výška sa vypočítala s prihliadnutím na závažnosť a dĺžku porušenia, ako aj na odstrašujúci účinok po zohľadnení ekonomickej sily tohto členského štátu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 243.